ASESORÍA FISCAL - LABORAL - CONTABLE - SEGUROS
Garantía, Seriedade, Eficacia, Honestidade.

O departamento de asesoría laboral conta igualmente que nas outras áreas con persoal altamente cualificado e encárganse da xestión e asesoramento no ámbito da xurisdición social, orientado aos clientes da modalidade de contratación que máis lle convén, axudas e subvencións, confección de nóminas, liquidación da seguridade social a través do sistema REDE, e asistencia ante a inspección laboral

SERVIZOS:

 • Comunicación de apertura ante Xunta de Galicia. Alta de empresa y obtención de la documentación laboral. Libro de visitas de inspección de traballo. Calendario laboral. Estudo e formalización de contratos de traballo nas súas diferentes modalidades ante o INEM, tramitación de prórrogas.
 • Altas, baixas e incidencias. Altas en autónomos, empregados de fogar e agricultura.
 • Partes de accidente.
 • Confección de recibos de salarios (nóminas mensuais e pagas extraordinarias).
 • Confección de liquidacións e liquidacións de retribucións de traballadores por baixa voluntaria, fin de contrato ou despedimento.
 • Liquidación de seguros sociais (TC1 e TC2) a través do sistema RED.
 • Reclamacións e recursos laborais.
 • Asistencia aos actos de conciliación ante o SMAC, en materia de despedimento, reclamación de cantidades, rescisión de contrato, e recoñecemento de dereito.
 • Representación ante os requirimentos da inspección de traballo.
 • Redacción de informes por escrito en material laboral. Subvencións ao emprego e bonificacións á seguridade social.
 • Expedientes de xubilación e pensións. Xestión de baixas laborais por enfermidade ou accidente laboral.
 • Solicitude de adiamentos do pago de cotas da seguridade social.
 • Representación ante os requirimentos da tesourería xeral da seguridade social. Declaracións IRPF ( Mod. 110 - 190 ).
C/. Álvaro Cunqueiro, nº15 - Entlo. 2
Apartado de correos 103 - 27780 FOZ (Lugo)
Telf.:982133022 - Fax.: 982133023
asesoria@asesoriamarcosfernandez.es