SERVIZOS EN TURISMO:

 • Alta de establecementos de hostalería.
 • Listas de prezos.
 • Libros de inspección.
 • Follas de reclamacións.

SERVIZOS XUNTA:

 • Liquidación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.
 • Liquidación do imposto de sucesións e doazóns.

SERVIZOS INDUSTRIA:

 • Rexistro industrial.
 • Documento de calificación empresarial.

SERVIZOS DE REXISTRO DA PROPIEDADE:

 • Inscrición de escrituras.
 • Notas simples.
 • Certificados rexistrais.

SERVIZOS ANTE TRÁFICO E TRANSPORTES:

 • Transferencia de vehículos.
 • Baixas de vehículos.
 • Duplicados de documentación.
 • Visados de cartóns de transporte.
 • Recursos ante tráfico.