O departamento de asesoría contable conta cun persoal altamente especializado e cualificado, e encárganse do seguimento, estudo e análise da contabilidade, ordenándoa para a formulación das contas anuais, asesoramento fiscal, contable e mercantil, confección de declaracións fiscais e en xeral todas as actividades ante os órganos, xestión e inspección da administración tributaria, rexistro mercantil, etc.

SERVICIOS: